Toimintaperiaatteet

© Janne Penttinen

Jalostustoimikunnan toimintaperiaatteet

 

Yleistä

Jalostustoimikunta seuraa rotua ja sen kehitystä sekä informoi ja neuvoo kasvattajia ja koiranomistajia jalostukseen liittyvissä asioissa. Toimintaperiaatteet toimivat jalostustoimikunnan ohjeena, kuitenkin niin, että kukin tapaus käsitellään yksilöllisenä. Jalostukseen on pyrittävä käyttämään mahdollisimman korkealuokkaisia, terveitä ja terveistä linjoista polveutuvia yksilöitä. Yhdistelmää suunniteltaessa kasvattajien tulisi pyrkiä ottamaan huomioon yksilöiden ja niiden lähisukulaisten perinnölliset sairaudet ja viat, käyttöominaisuudet sekä ulkomuodolliset seikat. Lisäksi on vältettävä ei-toivottuja luonteenpiirteitä, kuten aggressiivisuutta, arkuutta, täydellistä keskittymiskyvyttömyyttä ja yliseksuaalisuutta. Sekä nartun että uroksen suvussa esiintyviä samoja sairauksia ja negatiivisia ominaisuuksia tulee välttää yhdistelmässä. Annettu jalostusohje on neuvoa-antava ja koskee ainoastaan sitä astutuskertaa, johon tiedustelu kohdistuu. Vastuu työn tuloksesta on aina kasvattajalla.
 


 

Suosituksia jalostusyhdistelmälle

(Voimassa 1.1.2016 - 31.12.2018)

Yleiset vaatimukset

Jalostussuositusten pohjana toimivat Novascotiannoutajien voimassa olevat PEVISA säännökset. Novascotianoutajat ry:n jalostussuositukset ovat PEVISAa täydentäviä. Yleisperiaatteena on, että jalostusvalinnassa sekä urokselle että nartulle asetetaan yhtä suuret vaatimukset. Yhdistelmässä voivat uroksen/nartun näyttely- tai käyttötulokset jne. jossain määrin kompensoida toisen osapuolen puuttuvia tuloksia.

Terveys

Lonkkanivelen kasvuhäiriö (dysplasia)
Jalostukseen suositellaan lonkiltaan terveitä, dysplasiavapaita yksilöitä (lonkat A tai B). Mikäli koiralla C-lonkat, tulee yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvo olla yli 100.

Kyynärniveldysplasia
Jalostukseen suositellaan kyynäriltään terveitä yksilöitä (kyynärät 0/0). Koiraa, jonka kyynärissä on lievät muutokset (1/1 tai 0/1) voidaan käyttää jalostukseen harkiten ja valiten sille kyynäriltään terve kumppani.

Perinnölliset silmäsairaudet
PRA: Jalostustoimikunta ei anna urosehdotusta nartuille, joiden PRA-status ei ole tiedossa. PRA-statukseltaan tuntematonta urosta voidaan suositella vain yhteen toteutuneeseen astutukseen. Yhdistelmässä on aina huomioitava, että toisen koiran on oltava A-tyyppiä, eli terve. Kotimaisten PRA-A-urosten vähyyden takia PRA-A-nartuille suositellaan kotimaisten PRA-B-urosten tai ulkomaisten PRA-A-urosten käyttöä.

Distichiasis: Kahden distichiasis-koiran yhdistämistä ei suositella

Autoimmuunisairaudet, epilepsia ja muut vakavat perinnölliset sairaudet
Ei jalostukseen: Koiralla itsellään tai sen kahdella tai useammalla lähisukulaisella (vanhemmalla, jälkeläisellä tai täyssisarella) on vakava perinnöllinen tai perinnölliseksi epäilty sairaus, esim. autoimmuuni meningiitti, SLE, addisonin tauti, tollarsjuka.

Poikkeus: Yllä oleva ohjeistus ei päde, jos ko. sairauteen on olemassa geenitesti ja jalostukseen käytettävä koira on geenitestattu sairauden suhteen terveeksi / kantajaksi. Tällaisia sairauksia on esimerkiksi Degeneratiivinen Myelopatia (DM) ja nuoruusajan Addisonin tauti (JADD).

Degeneratiivinen Enkefalopatia (DE)
Suositus: Vähintään toinen vanhemmista on geneettisesti terveeksi todettu.
Vaatimus: Kantajalle tulee käyttää geneettisesti terveeksi osoitettua kumppania.

Astuminen ja synnytys
Ei jalostukseen: Uros, joka ei kykene astumaan luonnollisesti.

Luonne
Ei jalostukseen: Koira on arka tai aggressiivinen.

Harkiten jalostukseen: Jos koira on keskittymiskyvytön, äänekäs, yliseksuaalinen tai ääniherkkä, ei jalostuskumppanilla saa olla samaa ongelmaa.

Suositus: Koira on mh-kuvattu, luonnetestattu tai sen luonne on muutoin osoitettu soveltuvaksi jalostukseen.

Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
Urosvalinta: Nartulle ei tule käyttää samaa urosta, mitä nartulle on aiemmin käytetty. Jalostukseen ei suositella kyseisen uroksen lähisukulaista taikka urosta, jota on käytetty nartun lähisukulaiselle.

Sukusiitosaste: Yhdistelmän sukusiitosaste kuudessa polvessa laskettuna ei saa ylittää 6,25 %. Sukulaisuusasteen on oltava mahdollisimman vähäinen.

Jälkeläismäärä: Nartulla saa olla korkeintaan kolme pentuetta

Käyttöominaisuudet
Suositus: Taipumuskokeen läpäisy tai toimivuus käytännön metsästyksessä

Ulkomuoto
Vaatimus: Yksi vähintään EH:n arvoinen näyttelytulos vähintään 18 kk iässä tai jalostustoimikunnan muuten toteama rotutyypillisyys.

Ikä
Vaatimus: Alaikäraja astutushetkellä sekä uroksella että nartulla on 24 kuukautta.

Lisäksi yli 6-vuotiasta ensisynnyttäjää sekä yli 8-vuotiasta narttua ei suositella jalostukseen. Suosituksesta voidaan poiketa, jos toimikunnalle toimitetaan ennen astutusta annettu eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle.

Jälkeläisnäyttö
Suositus uros: Ei enempää kuin kolme pentuetta, ennen kuin ensimmäiset Suomessa syntyneet pennut ovat yli puolitoistavuotiaita ja kaikista syntyneistä pennuista vähintään puolet on lonkkakuvattu, kyynärkuvattu ja silmätarkastettu.

Suositus narttu: Vähintään puolet aikaisemmista pennuista on oltava lonkkakuvattu, kyynärkuvattu ja silmätarkastettu.

Muuta
Kasvattajan tulee olla Novascotiannoutajat ry:n jäsen ja toimittava kasvatustyössään Suomen Kennelliiton ja Novascotiannoutajat ry:n yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut SKL:n kasvattajasitoumus.

Annettu jalostusohje on neuvoa antava ja koskee ainoastaan sitä astutuskertaa, johon tiedustelu kohdistuu. Vastuu työn tuloksesta on aina kasvattajalla.