Jalostus ja terveys

© Mikko Ahti

Yleistä

Novascotiannoutajat ry:n jalostustoimikunta antaa apua ja opastusta koirien jalostusta koskevissa kysymyksissä. Novascotiannoutajat ry on laatinut jalostustoimikunnan toimintaperiaatteet. Jokaisen pentuetta suunnittelevan toivotaan tutustuvan ohjeisiin.

Kasvattajat voivat pyytää jalostustoimikunnalta urosehdotuksia ja toimikunnan mielipiteitä omista urosvaihtoehdoistaan täyttämällä jalostustiedustelukaavakkeen. Kaavake tulee täyttää huolellisesti vähintään kuukautta ennen arvioitua juoksua ja lähettää postitse tai sähköpostitse jalostustiedustelujen vastaanottajalle.


 

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma on rotukohtainen jalostussuunnitelma, joka pitää sisällään myös PEVISA-ohjelman (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma). Siinä on kuvattu novascotiannoutajien menneisyys ja rodun tämän hetkinen jalostuksellinen tila huomoiden niin terveys, luonne, käyttöominaisuudet kuin rakennekin. Jalostuksen tavoiteohjelmassa on myös esitetty jalostusstrategiat sekä toimenpiteet rodun jalostuksellista tulevaisuutta silmällä pitäen. JTO on voimassa viisi vuotta.

Jalostuksen tavoiteohjelman soisi olevan jokaisen tollerikasvattajan ohjenuorana nykytollereiden terveystilanteen parantamiseksi sekä rodun viemiseksi yhä lähemmäksi rotumääritelmää. Tämä kattava tietopaketti on tarkoitettu myös kaikille rodusta kiinnostuneille.

Voimassaoleva JTO - 2018-2022:
Kennelliitossa hyväksytty novascotiannoutajien jalostuksen tavoiteohjelma (pdf) 

JTO-työryhmä 2023-2027:

Puheenjohtaja: Saija Pankakoski
Jäsenet: Niina Roivainen, Tuula Taskinen, Hilkka Mäkitalo, Henna Toivanen, Kateriina Sjöblom

Kennelliiton hyväksymä JTO 2023-2027. Astuu voimaan 2023.

JTO - 2013-2017:
Kennelliitossa hyväksytty novascotiannoutajien jalostuksen tavoiteohjelma (pdf)


 

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA)

Novascotiannoutaja kuuluu Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA). Novascotiannoutajan kohdalla Kennelliitto on asettanut seuraavat pentujen rekisteröintiedellytykset:

PEVISA 1.1.2018 - 31.12.2022:
Pentujen vanhemmista tulee ennen astutusta olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:tä tai tRD:tä sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Uroksen tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk. 

Lonkkalausuntojen merkinnät: 
A = terve, 
B = terve, rajatapaus
C = ensimmäisen asteen lonkkaniveldysplasia
D = toisen asteen lonkkaniveldysplasia
E = kolmannen asteen lonkkaniveldysplasia

Novascotiannoutajat ry suosittelee jalostukseen käytettävän vain tervelonkkaisia koiria (A tai B).


 

PEVISA 1.1.2023 - 31.12.2027:

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.
Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.
Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Pentueen vanhempien tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk.

 

Perinnöllisten sairauksien ehkäisyyn liittyvät tutkimukset

Järkevän jalostuksen avulla voidaan parantaa tilannetta perinnöllisten sairauksien osalta. Jalostuksen päämääränä onkin pyrkiä parantamaan rodun terveyttä. Ottamalla selvää oman koiran terveydestä voi jokainen tollerin omistaja auttaa tämän tärkeän päämäärän saavuttamisessa. On ensiarvoisen tärkeää, että jokainen tolleri lonkka- ja kyynärkuvataan sekä silmätarkastetaan riippumatta siitä, aiotaanko koiraa koskaan käyttää jalostukseen.

Lonkat ja kyynärpäät voi kuvata ja ensimmäisen virallisen silmäpeilaustarkastuksen tehdä vähintään vuoden ikäisiltä koirilta ja mieluiten ennen toista ikävuotta. Jalostustoimikunta toivoo, että kaikki jalostukseen käytettävät koirat testataan PRA-testillä mikäli koiran statusta ei voida suoraan päätellä sen sukulaisten statuksista.