Kasvattajat

© Mikko Ahti

Sitoumuskasvattajien kaksi ryhmää

Sitoumuskasvattajalista on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat sitoumuskasvattajakriteerit täyttävät kasvattajat, joilla on suunnitteilla yksi tai useampi pentue kuluvana tai seuraavana vuotena. Toisessa ryhmässä ovat kasvattajat, jotka eivät suunnittele pentuja tai suunnittelevat niitä vasta myöhemmin. Uudet kasvattajat lisätään aina ensimmäiseen listaan kun heillä on suunnitteilla pentue kuluvana tai seuraavana vuotena.

Sitoumuskasvattajille asetetut kriteerit

Kriteerit ovat voimassa 1.1.2019 alkaen ja löytyvät jalostusohjeista.

Sitoumuskasvattajille asetetut kriteerit

(Voimassa 1.1.2016 - 31.12.2018)

Sitoumuskasvattajat sitoutuvat:

 • maksamaan Novascotiannoutajat ry:n jäsenmaksun;

 • liittämään yhdistykseen kuulumattomat pennunostajat pentuejäseniksi; lisäksi

 • sitoutumuskasvattajien kaikkien yhdistelmien on täytettävä PEVISA-ehdot. Muut sitoumuskasvattajien suunnittelemia/teettämiä pentueita koskevat vähimmäisvaatimukset on listattu alla.

  • TERVEYS:
   * ​Lonkat: Ensisijaisesti jalostuskoirilla oltava A- tai B-lonkat. Mikäli koiralla on C-lonkat, tulee vanhempien lonkkaindeksien keskiarvo olla yli 100.
   * Kyynärät: Ensisijaisesti jalostuskoirilla on oltava 0-kyynärät. Toiselle vanhemmista sallitaan lievät muutokset (1/1 tai 0/1), mikäli sille valitaan kyynäriltään terve kumppani.
   * Narttu on geenitestattu PRA:n suhteen, tai sen PRA-status on muuten tiedossa. Vähintään toinen pentueen vanhemmista on oltava A-tyyppiä. PRA-testaamattomalle urokselle sallitaan yksi pentue.
   * Autoimmuunisairaudet, epilepsia ja muut vakavat perinnölliset sairaudet:
   * Koiralla on enintään yksi lähisukulainen (vanhempi, jälkeläinen tai täyssisar), jolla on vakava perinnöllinen tai perinnölliseksi epäilty sairaus, esim. autoimmuuni meningiitti, SLE, addisonin tauti, tollarsjuka. Koira itse ei saa sairastaa tai olla sairastanut kyseisiä sairauksia.
   Poikkeus: Yllä oleva ohjeistus ei päde, jos ko. sairauteen on olemassa geenitesti ja jalostukseen käytettävä koira on geenitestattu sairauden suhteen terveeksi / kantajaksi. Tällaisia sairauksia on esimerkiksi Degenerativiinen Enkefalopatia (DE), Degeneratiivinen Myelopatia (DM) ja nuoruusajan Addisonin tauti (JADD). Mikäli koira on geenitestattu sairaaksi minkä tahansa geenitestin suhteen (poislukien ulkonäköön vaikuttavat testit, kuten buff-geenitesti), tulee kumppanin olla testattu saman geenivirheen suhteen terveeksi.

  • MONIMUOTOISUUDEN TURVAAMINEN:
   * ​Urosvalinta: Nartulle ei tule käyttää samaa urosta, mitä nartulle on aiemmin käytetty.
   * Sukusiitosaste: Yhdistelmän sukusiitosaste kuudessa polvessa laskettuna ei saa ylittää 6,25 %.
   * Jälkeläismäärä: Nartulla saa olla korkeintaan kolme pentuetta

  • ​MUUTA:
   * ​nartulla tai uroksella on näyttelystä vähintään H tai Tollershown tai vastaavan X-luokassa sellainen arvostelu, jonka jalostustoimikunta tulkitsee vähintään samantasoiseksi.
   * Nartun ikä astutushetkellä on oltava yli 24 kk.

  • Kasvattaja poistetaan listalta vähintään vuodeksi hänen tehdessään näiden vähimmäisvaatimusten vastaisen pentueen. Paluu listalle onnistuu vuoden kuluttua listalta poistosta kasvattajan suunnitellessa seuraavaa vähimmäiskriteerit täyttävää pentuetta. Suunniteltu pentue tulee esittää jalostustoimikunnalle listalle palatessa.

​Kasvattajan tulee olla Novascotiannoutajat ry:n jäsen ja toimittava kasvatustyössään Suomen Kennelliiton ja Novascotiannoutajat ry:n yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut SKL:n kasvattajasitoumus ja hänen tulee toimia SKL:n jalostusstrategian velvoittamalla tavalla.

Lisäksi sitoumuskasvattajia kannustetaan raportoimaan kasvattien terveystilanteesta jalostustoimikunnalle kasvattien ollessa noin kahden vuoden ikäisiä terveystietolomakkeen avulla sekä mahdollisuuksien mukaan myöhemminkin, mikäli kasvatti sairastuu vakavasti. Toive on, että koiran omistaja täyttää itse terveystietolomakkeen, mutta kasvattaja voi täyttää lomakkeen myös itse niiden koirien osalta, joiden terveystilanne hänellä on tiedossaan.

Kasvattajien jalostusvalintoihin ei puututa muuten kuin em. kriteerein, joten kasvattajat vastaavat aina itse omasta kasvatustyöstään.

Sitoumuskasvattajia palkitaan heidän sitoutumisestaan eettisesti korkeatasoiseen toimintaan varaamalla yhdistyksen pentuvälitys vain näille kasvattajille.

Kasvattajalistalle ilmoittaudutaan yhdistyksen nettisivuilla olevalla lomakkeella tai kirjeitse. Kasvattajille tiedotetaan asioista sähköpostitse, joten ilmoitathan listalle lisättäväksi myös sähköpostiosoitteesi. Paikkakunta ja postinumero on myös hyvä ilmoittaa listalle, koska pennunostajat ovat kiinnostuneita sijainnista. Katuosoite ei ole tarpeellinen tieto. Päivityspyynnöt listalle toimitetaan myös jalostustoimikunnalle jalostus(a)tollerit.fi -osoitteeseen. Ilmoita myös, jos tilanteesi muuttuu, jos kuulutkin ryhmän 1 sijaan ryhmään 2, tai toisin päin.