Luonteen testaus

Suomessa novascotiannoutajien luonnetta testataan kahdella virallisella testillä, MH-luonnekuvauksella ja luonnetestillä (LTE). Molemmat testimuodot ovat avoimia kaikille koiraroduille. MH-luonnekuvaukseen osallistuakseen koiran tulee olla vähintään 18 kuukautta vanha. Yläikärajaa ei ole. Luonnetestiin voi osallistua 2-6 vuotias koira.

Kasvattaja voi jalostusvalinnoissaan hyödyntää luonnetestien ja MH-luonnekuvausten tuloksia. Myös pennunostaja voi huomioida testi- ja kuvaustulokset sopivan pentueen valinnassa. Harkitessa pennun ostamista ja sopivaa pentuetta, pennunostajan kannattaa tutustua vanhempien ja lähisuvun luonnetesti- ja MH-luonnekuvaustuloksiin sekä taipumuskoetuloksiin.

Ihanneyksilöä, joka kaikilta osin vastaisi ihannetta, tuskin löytyy. Siksi onkin tarkasteltava kokonaisuutta yksilöiden vahvuuksista ja heikkouksista.

MH-luonnekuvaus

MH-luonnekuvauksen tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa tällöin koiran ominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneprofiiliin verrattuna.

Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle. 

MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri osiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelee koiran ominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta. Jokainen ärsytystilanne aloitetaan samalla tavalla kaikille koirille. Osiota ei tehdä eri tavalla tai kiinnostavammin koiran aktivoimiseksi, jos koira ei kiinnostu tai osoittaa vain vähäistä kiinnostusta. Koiran käsittely ja ärsytystilanteet ovat voimakkuudeltaan ja järjestelyiltään samanlaiset jokaiselle koiralle. Osiot päätetään siten, ettei siitä koidu koiralle uutta ärsytystilannetta. Ajalla on suuri merkitys koiran palautumiselle ja siksi eri toimenpiteet suoritetaan tietyin aikavälein. (Lähde: Kennelliitto)

Lisätietoa MH-luonnekuvauksesta

MH ihanneprofiili novascotiannoutajille

Ihanneprofiilissa on neljä eri tasoa käyttäytymiselle jokaisessa kuvatussa kohdassa. Koodi kertoo, onko kyseinen ominaisuus tai tapa toimia juuri novascotiannoutajalle ihanteellinen, hyväksyttävä, ei-toivottava vai hylkäävä.

  • ihanne (I) - vihreä
  • hyväksyttävä (N) - sininen
  • ei-toivottava (E) - keltainen
  • hylätty (H)  - punainen

MH-kuvauksessa koiran reaktiot eri osioissa pisteytetään siten, että pääsääntöisesti voimakkaampi reaktio johtaa korkeampiin pisteisiin. Ihanneprofiili auttaa hahmottamaan, kuinka asteikon eri kohdat sopivat juuri novascotiannoutajalle.

Arvo 1 tarkoittaa pientä reaktiota tai käyttäytymisen voimakkuutta, esim. leikin voimakkuudessa 1 tarkoittaa sitä, että koira ei leiki, kun taas 5 tarkoittaa erittäin suurta leikin voimakkuutta

Arvo 5 tarkoittaa isoa reaktiota tai käyttäytymisen voimakkuuttaa, esim. pelossa 1 tarkoittaa ei pelkoa ja 5 voimakasta pelkoa

Ihannevoimakkuuksia käyttäytymiselle ja muita määriteltyjä käyttäytymisvoimakkuuksia voi olla enemmän kuin yksi.

Hyväksyttävä tarkoittaa kokonaisuuteen suhteutettuna vielä jalostuskoiralle kelvollista tulosta. Kaikkien ei-toivottavien ja hylkäävien ominaisuuksien tarkoituksena ei ole  sulkea koiraa kokonaan pois jalostuksesta, mutta ne tulee ottaa huomioon yhdistelmien suunnittelussa. Hylkääviä ominaisuuksia ovat mm. voimakkaat pelot ja aggressiot.

Luonnetesti (LTE)

Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajílle. (Lähde: Kennelliitto)

Lisätietoa luonnetestistä

LTE ihanneprofiili novascotiannoutajille

Ihanneprofiilissa on neljä eri tasoa käyttäytymiselle jokaisessa kuvatussa kohdassa. Koodi kertoo, onko kyseinen ominaisuus tai tapa toimia juuri novascotiannoutajalle ihanteellinen, hyväksyttävä, ei-toivottava vai hylkäävä.

  • ihanne (I) - vihreä
  • hyväksyttävä (N) - sininen
  • ei-toivottava (E) - keltainen
  • hylätty (H)  -punainen

Hyväksyttävä tarkoittaa kokonaisuuteen suhteutettuna vielä jalostuskoiralle kelvollista tulosta. Kaikkien ei-toivottavien ja hylkäävien ominaisuuksien tarkoituksena ei ole  sulkea koiraa kokonaan pois jalostuksesta, mutta ne tulee ottaa huomioon yhdistelmien suunnittelussa. Hylkääviä ominaisuuksia ovat mm. voimakkaat pelot ja aggressiot.

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta. Tarkastusten järjestämisestä vastaavat rotujärjestöt ja niiden alaiset yhdistykset.

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

Lähde: Kennelliitto

Novascotiannoutajat ry ei ole toistaiseksi järjestänyt jalostustarkastuksia.