Yhdistyksen säännöt

Alta löydät yhdistyksen voimassaolevat säännöt.

Valikossa omilla sivuillaan on muita yhdistyksen sääntöjä: ansiomerkkien säännöt sekä eri lajien mestaruuskokeiden sääntöjä. 

Novascotiannoutajat ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI 

Yhdistyksen nimi on Novascotiannoutajat - Nova Scotia Duck Tolling Retrievers ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2 § TOIMINNAN TARKOITUS 

Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on edistää rodunomaisten ja terveiden novascotiannoutajien kasvatusta, koulutusta ja käyttöä sekä harrastus- että käyttökoirina. 

3 § KIELI 

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 

4 § TOIMINTA 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, antamalla jalostukseen liittyvää neuvontaa sekä tukemalla rodun jalostusta. 

5 § JÄSENYYS 

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, pentue- tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi tulla novascotiannoutajan omistaja tai muuten rodusta kiinnostunut henkilö. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muu jäsen on jo yhdistyksen varsinainen jäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin varsinaisella jäsenellä. Perhejäsen ei saa yhdistyksen julkaisuja. Pentuejäseneksi voi koiran kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Pentuejäsenyys on voimassa liittämisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava se jäsenen suostumuksella yhdistyksen muuksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous yksimielisen päätöksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. 

6 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA EROAMINEN 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuosikokoukseen mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen. Erottamiseen vaaditaan 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin. 

7 § HALLINTOELIMET 

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus ja yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät sen kokoukset. 

8 § VARSINAISET KOKOUKSET 

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: 

 • syyskokoukseen loka-joulukuussa
 • vuosikokoukseen maalis-toukokuussa 

Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on mahdollista hallituksen määräämää tietoliikenneyhteyttä käyttäen ja ilmoittamalla hallitukselle kolme vuorokautta etukäteen etäosallistumisesta. Kokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen virallisilla Internet-sivuilla vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kuukautta ennen kokousta. 

9 § VUOSIKOKOUSASIAT 

Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
 5. Todetaan kokouksen laillisuus 
 6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
 8. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 
 9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta 
 10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset 

10 § SYYSKOKOUSASIAT 

Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
 5. Todetaan kokouksen laillisuus 
 6. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja 
 7. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sääntöjen 12 § noudattaen sekä kaksi varajäsentä 
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä 
 9.  Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi) 
 10. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle 
 11. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet 
 12.  Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen syyskokousta 
 13. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset 

11 § YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kuukauden kuluessa asian esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ovat voimassa samat säännökset kuin 8 § kohdalla on varsinaisista kokouksista mainittu. 

12 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita, joita näissä säännöissä ei ole määrätty varsinaisen kokouksen tehtäväksi, hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan ja varsinaiset jäsenet valitsee yhdistyksen syyskokous siten, että puheenjohtajan toimikausi kestää yhden vuoden kerrallaan ja varsinaisen jäsenen kaksi vuotta. Puolet heistä on erovuorossa vuosittain. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta tämän estyneenä ollessa tai jos tämä eroaa kesken toimikauden. Varajäsenet nimitetään saavutetun äänimäärän perusteella ensimmäiselle ja toiselle sijalle. Ensi kertaa valittujen hallituksen varsinaisten jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 

13 § HALLITUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, joka lähetetään viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta. 

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 

Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, varsinaisten kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen: 

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta 
 2. edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita 
 3. valita sihteeri ja taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan kutsua hallituksen ulkopuolelta) 
 4. valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto 
 5. valmistella ja esittää syyskokoukselle seuraavan tilivuoden tulo- ja menoarvio 
 6. valmistella ja esittää varsinaiselle kokoukselle muut niille kuuluvat asiat; sekä 
 7. päättää uusien jäsenten sekä toimikuntien jäsenten hyväksymisestä 

15 § TOIMIKUNNAT 

Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Hallitus valitsee toimikuntien puheenjohtajat, jotka esittävät jäsenet hallituksen hyväksyttäviksi. Toimikuntien tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita. 

16 § NIMENKIRJOITUS 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin valtuuttaa taloudenhoitajan tai puheenjohtajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. 

17 § ÄÄNESTYKSET 

Sen lisäksi mitä 5, 6, 20 ja 21 §:ssä on sanottu, ratkaistaan, mikäli yhdistyslaki ei toisin määrää, kaikki asiat varsinaisissa kokouksissa, ylimääräisissä kokouksissa ja hallituksen kokouksissa avoimella äänestyksellä sekä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja kannateta. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide. 

18 § TALOUDEN TARKASTAMINEN 

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös on toimitettava vähintään kuukautta ennen vuosikokousta tilintarkastajille/ toiminnantarkastajille, jonka on esitettävä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

19 § JÄSENMAKSUT 

Jäsenmaksu, jonka suuruudesta erikseen eri jäsenryhmille yhdistyksen syyskokous määrää, on maksettava vuosikokoukseen mennessä tai jäsenen oikeus yhdistyksen kirjallisiin tiedotuksiin lakkaa. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta. 

20 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET 

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen vuosikokouksen, syyskokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut. Muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen tiedotuksissa ja hallituksen on lausunnollaan varustettuna esitettävä ne yhdistyksen kokoukselle. 

21 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, joista toinen on vuosikokous tai syyskokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 annetuista äänistä. Yhdistyksen varat joutuvat sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. 

22 § Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.