Jalostussuositukset & sitoumuskasvattajat

Novascotiannoutajat ry:n PEVISAa täydentävät jalostussuositukset

Sitoumuskasvattajille asetetut kriteerit

 

Novascotianoutajat ry:n jalostussuositukset ovat PEVISAa täydentäviä ohjeita kasvattajalle sekä uroksen omistajalle. Yleisperiaatteena on, että jalostusvalinnassa sekä urokselle että nartulle asetetaan yhtä suuret vaatimukset. Yhdistelmässä voivat uroksen/nartun näyttely- tai käyttötulokset jne. jossain määrin kompensoida toisen osapuolen puuttuvia tuloksia.

Käsitellessään jalostustiedusteluja, jalostustoimikunnan toimintaperiaatteina toimivat nämä jalostussuositukset, kuitenkin niin, että kukin tapaus käsitellään yksilöllisenä. Jalostukseen on pyrittävä käyttämään mahdollisimman korkealuokkaisia, terveitä ja terveistä linjoista polveutuvia yksilöitä. Yhdistelmää suunniteltaessa kasvattajien tulisi pyrkiä ottamaan huomioon yksilöiden ja niiden lähisukulaisten perinnölliset sairaudet ja viat, käyttöominaisuudet sekä ulkomuodolliset seikat. Lisäksi on vältettävä ei-toivottuja luonteenpiirteitä, kuten aggressiivisuutta, arkuutta, täydellistä keskittymiskyvyttömyyttä ja yliseksuaalisuutta. Sekä nartun että uroksen suvussa esiintyviä samoja sairauksia ja negatiivisia ominaisuuksia tulee välttää yhdistelmässä.

Novascotiannoutajat ry:n hallitus sekä jalostustoimikunta sitoutuvat noudattamaan jalostussuositusten vaatimuksia mahdollisessa kasvatustoiminnassaan tai käyttäessään omistamaansa koiraa jalostukseen.

 

Sitoumuskasvattajat sitoutuvat:

  • maksamaan Novascotiannoutajat ry:n jäsenmaksun;
  • liittämään yhdistykseen kuulumattomat pennunostajat pentuejäseniksi; lisäksi
  • sitoutumuskasvattajien kaikkien yhdistelmien on täytettävä PEVISA-ehdot.

Lisäksi sitoumuskasvattajat sitoutuvat noudattamaan vähintään jalostussuositusten keskeisimpiä osia (ks. alta)

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Jalostussuositukset

Sitoumuskasvattajille

Terveys

 

Lonkkanivelen kasvuhäiriö (dysplasia)

Jalostukseen käytetään lonkiltaan terveitä, dysplasiavapaita yksilöitä (lonkat A tai B).

Poikkeus: C-lonkkainen koira tulee yhdistää joko A-lonkkaiseen koiraan, jonka oma indeksi on vähintään 100, tai yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvo on oltava vähintään 100.

X

Kyynärniveldysplasia

Jalostukseen käytetään kyynäriltään terveitä yksilöitä (kyynärät 0/0). Koiraa, jonka kyynärissä on lievät muutokset (1/1 tai 0/1) voidaan käyttää jalostukseen harkiten ja valiten sille kyynäriltään terve kumppani.

X

Perinnölliset silmäsairaudet

 

PRA: Narttu on geenitestattu tai sen PRA-status on muuten tiedossa yksiselitteisesti. Vähintään toinen pentueen vanhemmista on oltava A-tyyppiä.

X

Kotimaisten PRA-A-urosten vähyyden takia PRA-A-nartuille suositellaan ensisijaisesti kotimaisten PRA-B-urosten tai ulkomaisten PRA-A-urosten käyttöä.

PRA-testaamattomalle urokselle sallitaan yksi pentue.

Distichiasis: Kahden distichiasis-koiran yhdistämistä ei suositella

 

Autoimmuunisairaudet, epilepsia ja muut vakavat perinnölliset sairaudet

Ei jalostukseen: Koiralla itsellään tai sen kahdella tai useammalla lähisukulaisella (vanhemmalla, jälkeläisellä tai täyssisarella) on vakava perinnöllinen tai perinnölliseksi epäilty sairaus, esim. autoimmuuni meningiitti, SLE, addisonin tauti, tollarsjuka.

Poikkeus: Yllä oleva ohjeistus ei päde, jos ko. sairauteen on olemassa geenitesti ja jalostukseen käytettävä koira on geenitestattu sairauden suhteen terveeksi / kantajaksi. Tällaisia sairauksia on esimerkiksi Degeneratiivinen Myelopatia (DM), nuoruusajan Addisonin tauti (JADD) ja Degeneratiivinen Enkefalopatia (DE)

Vaatimus: Kantajalle tulee käyttää geneettisesti terveeksi osoitettua kumppania (pois lukien ulkonäköön vaikuttavat testit, kuten buff-geenitesti).

Poikkeus: Kondrodystrofian ja välilevyjen rappeuman (IVDD) geenitesti (CDDY). Ensisijaisesti suositellaan geenitestaamista, jotta saamme kartoitettua rodun tilannetta mutaation levinneisyyden suhteen. Koiria, joista kumpikin omaa kaksi mutaatiota, ei suositella yhdistettävän.

X

Suositus: Vähintään toinen vanhemmista on geneettisesti terveeksi todettu.

 

Astutus ja synnytys

Käytetään jalostukseen koiria jotka lisääntyvät luonnollisesti; narttuja, joilla on selkeät kiimat, jotka antavat astua normaalisti ja ovat hyviä emoja, ja uroksia jotka astuvat normaalisti ja joilla on hyvä sukupuolivietti.

Keinosiemennystä ei suositella käytettävän muutoin kuin esim. pitkän välimatkan vuoksi. Luonnollisen astutuksen epäonnistuessa keinosiemennykseen ei tule ryhtyä.

Ei jalostukseen:

  • Uros, joka ei kykene astumaan luonnollisesti.
  • Kahdesti sektioitu narttu, tämän jalostukseen käytettävien jälkeläisten osalta on tehtävä seurantaa.
  • Narttu, joka ensimmäisen pentueensa kohdalla ilman syytä ei kykene synnyttämään luonnollisesti tai huolehtimaan normaalisti jälkeläisistään.

 

Luonne

Ei jalostukseen: Koira on arka tai aggressiivinen.

Harkiten jalostukseen: Jos koira on keskittymiskyvytön, äänekäs, yliseksuaalinen tai ääniherkkä, ei jalostuskumppanilla saa olla samaa ongelmaa.

Suositus: Koira on MH-kuvattu, luonnetestattu tai sen luonne on muutoin osoitettu soveltuvaksi jalostukseen.

 

Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen

Urosvalinta: Nartulle ei tule käyttää samaa urosta, mitä nartulle on aiemmin käytetty. Jalostukseen ei suositella kyseisen uroksen lähisukulaista taikka urosta, jota on käytetty nartun lähisukulaiselle.

Sukusiitosaste: Yhdistelmän sukusiitosaste kuudessa polvessa laskettuna ei saa ylittää 6,25 %. Sukulaisuusasteen on oltava mahdollisimman vähäinen.

Jälkeläismäärä: Nartulla saa olla korkeintaan kolme pentuetta

X

Käyttöominaisuudet

Suositus: Taipumuskokeen läpäisy tai toimivuus käytännön metsästyksessä

 

Ulkomuoto

Vaatimus: Molemmilla jalostuskoirilla tulee olla yksi vähintään H:n arvoinen näyttelytulos vähintään 18 kk iässä tai Tollershown (tai vastaavan) X-luokassa sellainen arvostelu, jonka jalostustoimikunta tulkitsee vähintään samantasoiseksi.

X

Ikä

Vaatimus: Alaikäraja astutushetkellä sekä uroksella että nartulla on 24 kuukautta.

X

Lisäksi yli 6-vuotiasta ensisynnyttäjää sekä yli 8-vuotiasta narttua ei suositella jalostukseen. Suosituksesta voidaan poiketa, jos toimikunnalle toimitetaan ennen astutusta annettu eläinlääkärintodistus, jonka mukaan narttu on terve ja hyväkuntoinen, eikä pennuttamisesta ole haittaa nartun terveydelle.

X

Jälkeläisnäyttö

Suositus uros: Ei enempää kuin kolme pentuetta, ennen kuin ensimmäiset Suomessa syntyneet pennut ovat yli puolitoistavuotiaita ja kaikista syntyneistä pennuista vähintään puolet on lonkkakuvattu, kyynärkuvattu ja silmätarkastettu.

Suositus narttu: Vähintään puolet aikaisemmista pennuista on oltava lonkkakuvattu, kyynärkuvattu ja silmätarkastettu.

 

Muuta

Kasvattajan tulee olla Novascotiannoutajat ry:n jäsen ja toimittava kasvatustyössään Suomen Kennelliiton ja Novascotiannoutajat ry:n yleisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut SKL:n kasvattajasitoumus ja hänen tulee toimia SKL:n jalostusstrategian velvoittamalla tavalla.

X

Jalostustiedustelujen vastauksessa annettu jalostusohje on neuvoa antava ja koskee ainoastaan sitä astutuskertaa, johon tiedustelu kohdistuu.

Vastuu työn tuloksesta on aina kasvattajalla.

Sitoumuskasvattajalistan lisätiedot:

Kasvattaja poistetaan listalta vähintään vuodeksi hänen tehdessään näiden vähimmäisvaatimusten vastaisen pentueen. Paluu listalle onnistuu vuoden kuluttua listalta poistosta kasvattajan suunnitellessa seuraavaa vähimmäiskriteerit täyttävää pentuetta. Suunniteltu pentue tulee esittää jalostustoimikunnalle listalle palatessa, se onnistuu helpoiten täyttämällä tämän lomakkeen tiedot.

Kasvattajien jalostusvalintoihin ei puututa muuten kuin em. kriteerein, kasvattajat vastaavat aina itse omasta kasvatustyöstään.

Lisäksi sitoumuskasvattajia kannustetaan raportoimaan kasvattien terveystilanteesta jalostustoimikunnalle kasvattien ollessa noin kahden vuoden ikäisiä terveystietolomakkeen avulla sekä mahdollisuuksien mukaan myöhemminkin, mikäli kasvatti sairastuu vakavasti. Toive on, että koiran omistaja täyttää itse terveystietolomakkeen, myös kasvattaja voi täyttää kyselyn itse niiden koirien osalta, joiden terveystilanne hänellä on tiedossaan. Lisäksi kasvattajan toivotaan täyttävän astutus- ja pentuekysely koko pentueen osalta mahdollisimman pian pentueen luovutusiän jälkeen.

Sitoumuskasvattajia palkitaan heidän sitoutumisestaan eettisesti korkeatasoiseen toimintaan varaamalla yhdistyksen pentuvälitys vain näille kasvattajille.

Kasvattajalistalle ilmoittaudutaan yhdistyksen nettisivuilla olevalla lomakkeella tai kirjeitse. Kasvattajille tiedotetaan asioista sähköpostitse, joten ilmoitathan listalle lisättäväksi myös sähköpostiosoitteesi. Paikkakunta ja postinumero on myös hyvä ilmoittaa listalle, koska pennunostajat ovat kiinnostuneita sijainnista. Katuosoite ei ole tarpeellinen tieto. Päivityspyynnöt listalle toimitetaan jalostustoimikunnalle lomakkeella. Saman lomakkeen kautta voit ilmoittaa jalostustoimikunnalle myös, jos tilanteesi muuttuu ja kuulutkin ryhmän 1 sijaan ryhmään 2, tai toisin päin.