JTO ja Pevisa

PEVISA – pentueen rekisteröinnin pakolliset ehdot 1.1.2023 - 31.12.2027:

Pentueen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

Rekisteröinnin raja-arvona on:

  •  lonkkaniveldysplasian aste C 
  • kyynärniveldysplasian aste 1 
  • Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi. 
  • Perinnöllistä kataraktaa, PRA:ta, gRD:tä tai tRD:tä sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. 
  • Jos koiralla on todettu mRD, on se paritettava RD:n suhteen terveen koiran kanssa.

Urokselle rekisteröidään korkeintaan 40 jälkeläistä kuitenkin niin, että viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.

Pentueen vanhempien tulee astutushetkellä olla täyttänyt 24 kk.

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

Jalostuksen tavoiteohjelma on rotukohtainen jalostussuunnitelma, joka pitää sisällään myös PEVISA-ohjelman (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma). Siinä on kuvattu novascotiannoutajien menneisyys ja rodun tämän hetkinen jalostuksellinen tila huomoiden niin terveys, luonne, käyttöominaisuudet kuin rakennekin. Jalostuksen tavoiteohjelmassa on myös esitetty jalostusstrategiat sekä toimenpiteet rodun jalostuksellista tulevaisuutta silmällä pitäen. JTO on voimassa viisi vuotta.

Jalostuksen tavoiteohjelman soisi olevan jokaisen tollerikasvattajan ohjenuorana nykytollereiden terveystilanteen parantamiseksi sekä rodun viemiseksi yhä lähemmäksi rotumääritelmää. Tämä kattava tietopaketti on tarkoitettu myös kaikille rodusta kiinnostuneille.

  • Kennelliiton hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2023-2027. JTO työryhmä: Saija Pankakoski (pj), Niina Roivainen, Tuula Taskinen, Hilkka Mäkitalo, Henna Toivanen, Kateriina Sjöblom

  • Kennelliiton hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2018-2022. JTO-työryhmä: Saija Pankakoski (pj), Riikka Tarvonen, Tuula Taskinen, Hilkka Mäkitalo, Hanna-Mari Kinnunen

  • Kennelliiton hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2013-2017.